Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 2 december 2016 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Zandvoort Zuid” ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan “Zandvoort Zuid” bestaat uit de navolgende vigerende bestemmingsplannen:

1.      Zandvoort Zuid, vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort d.d. 6 oktober 2004.

2.      Boulevard Zuid, vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort d.d. 12 oktober 1999.

Inhoud bestemmingsplan

In algemene lijn is het gemeentelijk beleid in dit bestemmingsplangebied gericht op het handhaven en zo mogelijk versterken van de functies die het plangebied heeft: het noordelijk deel als stedelijk gebied en het zuidelijk deel als duingebied. In beginsel worden de planologische mogelijkheden uit de voortgaande bestemmingsplannen voortgezet.

Naast hiervoor bedoelde voortzetting van planologische mogelijkheden uit voorgaande bestemmingsplannen, voorziet het bestemmingsplan in navolgende noemenswaardige ontwikkelingen:

  • Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de herinrichting van het entreegebied Waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan. De herinrichting is gericht op een herkenbare entree met een (meer) natuurlijke uitstraling. De bebouwing wordt zodanig geplaatst dat er vanaf de Zandvoortselaan doorzicht naar het duin is. Het thans aanwezige pannenkoekenhuis wordt groter en gesitueerd op de kavel van de boswachterswoning.
  • De bestaande wijzigingsbevoegdheden uit de voorgaande bestemmingsplannen ter hoogte van de locaties “De Schelp” (‘recreatiewoningen’ naar de functie ‘wonen’) en de Tolweg (‘bedrijf’ naar de functie ‘wonen’) zijn wederom opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
  • Teneinde helderheid te verschaffen zijn de bouwvlakken en bebouwingsdiepte ter hoogte van de Hogeweg vastgelegd op de verbeelding, waarbij de bouwvlakken zijn beperkt in diepte. Onder vigeur van het voorafgaande bestemmingsplan was het mogelijk om een hoofdgebouw te realiseren op een ruime afstand van de voorgevelrooilijn (lees: ruime afstand van de rand van de Hogeweg). Hiermee wordt de openheid van de achtererfgebieden gehandhaafd.
  • Boulevard Zuid betreft een gebied waar sprake is van ‘wonen in het duin’ en waar van oudsher een plicht bestaat om de voortuin zoveel mogelijk onverhard en voorzien van helm te houden. Deze plicht is net als in het voorgaande bestemmingsplan planologisch geregeld door het opnemen van een aanlegvergunningstelsel in de bestemming ‘Tuin - Duingebied’.
  • In het plangebied zijn 30 panden en ensembles als karakteristieke panden aangewezen. Het betreft panden die niet in aanmerking komen voor een monumentale status, maar wel een duidelijk aandeel leveren aan het karakteristieke beeld van Zandvoort. De bescherming van deze panden is geregeld in het bestemmingsplan.  

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan dat vanaf 3 juni 2016 gedurende vier weken ter visie heeft gelegen voor inspraak, is alleen de bestemming ‘Leiding gas 1 en 2’ gewijzigd en voorzien van een voorrangsbepaling.