ZANDVOORT - Strandpaviljoen Azzurro, en de gemeente Zandvoort hebben een minnelijke regeling getroffen over de kwestie strandbungalows. Hiermee wordt de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State beëindigd en wordt de weg vrij gemaakt voor de gemeenteraad om een laatste definitieve besluit te nemen over het al dan niet toestaan van strandbungalows op het Zuidstrand (naaktstrand inclusief Havanna aan Zee).

De minnelijke regeling, die tot stand is gekomen op verzoek van de eigenaar van strandpaviljoen Azzurro, bestaat uit een vergoeding van de gemaakte kosten voor de aanvraag en juridische procedures.

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de gemeenteraad voorstellen om definitief af te zien van strandbungalows op het Zuidstrand. De motivering van dit besluit is gelegen in de uitkomsten van het externe onderzoek naar de juridische en financiële consequenties van het uitsluiten van strandbungalows op het Zuidstrand, die is verricht in opdracht van de gemeenteraad. Tevens de eerdere beraadslaging in de gemeenteraad van 27 september 2016 waarin bleek dat er geen meerderheid in de raad was om in te stemmen met strandbungalows op het Zuidstrand. Het laatste woord is aan de gemeenteraad.