ZANDVOORT - In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan alle gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Om actuele problemen het hoofd te kunnen bieden, is de APV herzien en gelden er aanvullende regels.


De aanpassingen en nieuwe bepalingen zijn gebaseerd op klachten uit de samenleving, zoals die worden gemeld bij de gemeente. Deze aanpassingen zijn ook opgesteld naar aanleiding van de ervaringen van de handhavers. Zij hebben op sommige zaken aangegeven over onvoldoende basis te beschikken op te kunnen treden bij ongewenste situaties.

Sinds 19 december 2020 is de gewijzigde APV in werking getreden. Hiermee is onder andere het carbidschieten in Zandvoort verboden, is het niet meer toegestaan wilde dieren te voeren en mogen geen ballonnen meer worden opgelaten.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. Verbod hinderlijke beplanting
  2. Verbod hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten
  3. Verbod voeren van dieren
  4. Verbod hinderlijk en langdurig parkeren van (wees)fietsen, (wees)bromfietsen,(wees)snorfietsen e.d.
  5. Mogelijkheid van nadere regels in losloopgebieden honden
  6. Verplichting om binnen en buiten de bebouwde kom ter verwijdering van hondenuitwerpselen een deugdelijk hulpmiddel bij zich te hebben
  7. Verplichting hebben van gewaarmerkt verkoopregister voor gebruikte of ongeregelde goederen
  8. Mogelijkheid van nadere regels bij het afsteken van vuurwerk
  9. Verbod op carbidschieten
  10. Verbod oplaten ballonnen

De herijkte APV kunt u online bekijken. De herijkte APV ligt ook zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Swaluestraat 2, 2042 KB Zandvoort. Hiervoor maakt u een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 14 023.