ZANDVOORT - Het college van B&W heeft dinsdag 5 oktober 2021 besloten de cultuurnota ter inzage te leggen. Het is voor het eerst dat hiermee een visie voor kunst en cultuur in Zandvoort gepresenteerd wordt.


In de nota worden vier speerpunten uitgewerkt:

  • Couleur locale – Aanmoedigen en versterken van Kunst en Cultuur in Zandvoort
  • Levend verleden – Cultuurhistorie in Zandvoort
  • Het toekomstige dorp – Kunst en Cultuur binnen de ontwikkelingen in Zandvoort
  • Leren, genieten en meedoen – Kunst en Cultuur voor talentontwikkeling, als maatschappelijke functie en voor iedereen

Extra budget

De subsidiering van Zandvoortse culturele organisaties blijft grotendeels hetzelfde. Met betrekking tot het cultuurbudget worden enkele verhogingen van het budget voorgesteld. Zo wordt voorgesteld om een extra budget van respectievelijk € 65.000 voor 2022 en € 55.000 voor 2023 beschikbaar te stellen. Daarna zal het budget structureel verhoogd worden met € 30.000 per jaar. Deze extra budgetten worden onder andere gebruikt voor:

  • Een verhoging van het budget voor culturele initiatieven
  • Verhoging van de subsidie voor het Zandvoorts Museum
  • Extra budget voor een adviescommissie cultuurprojecten
  • Incidenteel budget voor fondsenwerving en onderzoek naar kunst en cultuur in Zandvoort.

Participatie

Wethouder Gert-Jan Bluijs: “Er is voor deze cultuurnota een uitgebreid participatietraject doorlopen. Dit hebben we tijdens de coronapandemie allemaal digitaal moeten doen. De Zandvoortse culturele sector heeft daarbij in uiteenlopende themabijeenkomsten, individuele gesprekken en interviews een enthousiaste en constructieve inbreng geleverd. Ik ben erg verheugd dat we ondanks de pandemie deze eerste cultuurnota nu kunnen presenteren.”

De coronacrisis heeft ook op de culturele sector een grote impact gehad. Met het gemeentelijk coronaherstelfonds is eerste steun verleend. Met de nieuwe cultuurnota wordt een verdere impuls gegeven. Het herstel na corona wordt gestimuleerd door de samenwerking tussen culturele instellingen en andere organisaties te versterken en door te zorgen voor een steviger inbedding in het dorp. Daarnaast wordt de zichtbaarheid van cultuur vergroot om zo opnieuw aansluiting te vinden met een nog breder publiek.

Vervolgtraject

De inspraakperiode loopt van 8 oktober tot en met 19 november 2021.

Naast inwoners, bedrijven en organisaties worden alle partijen die eerder een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de cultuurnota nadrukkelijk uitgenodigd om hun zienswijze kenbaar te maken. Tijdens de inspraakperiode zal ook de bespreking in de raadscommissie plaatsvinden. Hierna wordt een nota van zienswijze opgesteld en wordt de definitieve cultuurnota ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Dit zal naar verwachting in december 2021 zijn.

De cultuurnota Zandvoort is in te zien op de cultuurpagina van deze website , onder het kopje documenten.

Inspreken kan per mail op cultuur@zandvoort.nl.