ZANDVOORT - De commissie gaat met elkaar in gesprek over de beleidsbegroting: Programma 1 tot en met 4 (Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein, Toerisme en Economie en Publieke Dienstverlening).

Verder heeft de fractie SociaalZandvoort vragen over de externe inhuur van personeel bij de Veiligheidsregio Kennemerland, de watervoorziening bij brand en de aanrijtijden van de ambulance. Dhr. Schippers, directeur Veiligheidsregio Kennemerland, is aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Bekijk de hele agenda met alle vergaderstukken voor dinsdag 10 oktober.

Woensdag 11 oktober

Een beknopte agenda voor de commissieleden die deze avond zitting nemen. Zo buigt de commissie zich over het verzoek aan de raad om het gewijzigde bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord vast te stellen.

Ook passeert de Programmabegroting 2018 weer de revue. Jaarlijks wordt de Programmabegroting in concept opgesteld door het college waarna deze wordt vastgesteld door de raad. De Programmabegroting 2018 is opgesteld met in achtneming van de door de raad vastgestelde begrotingsuitgangspunten zoals opgenomen in de Voorjaarsnota. Deze avond wordt ingegaan op het programma financiële middelen, de paragrafen, de financiële begroting en de bijlagen.

Bekijk de hele agenda met alle vergaderstukken voor woensdag 11 oktober.

Donderdag 12 oktober

Op verzoek van de raad wordt met het college van gedachten gewisseld over het onderwerp handhaven, vooral bij bestemmingsplannen. De discussie wordt voorafgegaan door een korte presentatie.

Ook wordt deze avond gesproken over camping De Branding. Op 17 januari en 10 februari j.l. heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden met de eigenaren van camping De Branding. De eigenaren van camping De Branding hebben reeds lange tijd de wens om de camping te herstructureren en op een nieuwe wijze te exploiteren. Namelijk door een recreatieve verhuur van nieuwe 'luxe stacaravans'. Volgens de eigenaren van de camping is er een herziening van het bestemmingsplan nodig om dit soort luxe accommodaties te realiseren.

En de commissie neemt kennis van De Sportnota 2017+ ‘meer met sport’. De nota is een visie op sport met vijf verschillende ambities. Deze hebben elk een aantal doelstellingen om sport naar een hoger niveau te brengen. De doelstellingen moeten ervoor zorgen dat sport bereikbaar is voor iedereen in Zandvoort, dat de maatschappelijke en economische waarde van sport benut wordt en dat de sportaccommodaties en sportfaciliteiten in de openbare ruimte op niveau zijn, passend bij de benoemde ambities.

Tot slot wordt het laatste hoofdstuk uit de programmabegroting 2018 behandeld: Veiligheid.

Bekijk de hele agenda met alle vergaderstukken voor donderdag 12 oktober.