ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort kijkt zeer tevreden terug op de Dutch Grand Prix (DGP) zoals deze in het eerste weekend van september van 2021 is georganiseerd. Dit valt te lezen in het gemeentelijke evaluatierapport dat vandaag is verschenen.

Komende zomer doet de koningsklasse van autosport opnieuw Zandvoort aan. Bij het organiseren van dit enorme evenement kijkt de gemeente natuurlijk terug naar september 2021. Er is toen een goede basis gelegd en de plannen voor 2021 zijn het vertrekpunt voor de komende edities.

In de praktijk bleek dat de zeer zorgvuldige voorbereidingen heel goed uitpakten.
Burgemeester David Moolenburgh: “ Ik kijk terug op een goed en veilig verlopen evenement, waarbij Zandvoort op de kaart is gezet in de regio, Nederland en de rest van de wereld. Net als de vele inwoners ben ik ongelofelijk trots wat wij hier, binnen de toen geldende coronamaatregelen, gezamenlijk neergezet hebben. Grote complimenten dan ook aan de DGP-organisatie, ons eigen programmateam F1, Zandvoort Beyond, Spaarnelanden, de vervoerders, hulpdiensten, de vele vrijwilligers en alle anderen die meegewerkt hebben.”

Het evaluatierapport is afgelopen dinsdag door het college van B&W vrijgegeven en via onze site te downloaden ( www.zandvoort.nl/formule1/ )
Gelijktijdig is het externe onderzoek naar de economische impact verschenen. Het persbericht hierover en het bijbehorende rapport is ook op onze site te vinden

Onderstaand een korte opsomming van de belangrijkste onderwerpen uit de gemeentelijke evaluatie.

Coronamaatregelen
De Dutch Grand Prix was het eerste grote evenement dat plaatsvond in coronatijd. Hierdoor waren alle ogen op Zandvoort gericht, ook vanuit de politiek en de media. Op het circuitterrein werden minder bezoekers toegelaten, er was sprake van een testen-voor-toegang evenement en 1,5 meter afstand houden was binnen de evenementmaatregelen van de overheid niet verplicht.

De activiteiten van de side events door Zandvoort Beyond vielen in de categorie ‘doorstroomevenement’. In de weken na de Formule 1 bleek er slechts een zeer beperkt aantal coronabesmettingen te herleiden naar het evenement. Als gevolg van de onzekerheid en de steeds wisselende maatregelen door de rijksoverheid, heeft het voorbereidingstraject van alle partijen een grote mate van flexibiliteit en extra inzet gevraagd.

Mediabereik
Het mediabereik (inter)nationaal was boven verwachting. Er verschenen ruim 11.000 mediaberichten. In Nederland alleen al waren er ruim 18 miljoen tv-kijkers tijdens de evenementdagen naar programma’s over de Formule 1. Ook regionaal is tevredenheid over het (inter)nationale bereik van berichtgeving over het side eventsprogramma, zeker voor een evenement dat voor de eerste keer na 36 jaar weer plaatsvond.

Veiligheid
Er hebben zich geen noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgedaan en er waren geen calamiteiten. De uitgebreide voorbereidingen, professionaliteit, flexibiliteit en inzet van de operationele partners, veiligheidsdiensten en organisatoren tijdens de voorbereidingen en de uitvoering droegen hier in grote mate aan bij. Op de eerste dag van het evenement, vrijdag 3 september, was het op bepaalde gedeelten van het terrein druk. Dit kwam met name door een technische storing. Er zijn extra maatregelen genomen, waardoor de doorstroming beter verliep. Het centrum van Zandvoort liep na afloop van het programma op het circuit snel vol. De handhaving van de gemeente, DGP, Zandvoort Beyond en de politie hielden het verloop en de drukte nauwlettend in de gaten. Partijen troffen verschillende maatregelen om toe te zien op de geldende coronaregels en zo nodig te handhaven.

Mobiliteit
Het mobiliteitsplan, inclusief het systeem van doorlaatbewijzen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens het evenement reden er twaalf treinen per uur naar Zandvoort. De in- en uitstroom op station Zandvoort verliep zeer efficiënt en effectief door de inzet van NS en ProRail. Dit is ook af te lezen aan het percentage bezoekers dat met de trein naar het circuit is gekomen (ongeveer 40%). Ook is er zeer veel gebruik gemaakt van de fiets (39%).

Slechts een minimaal percentage van het totale aantal bezoekers, minder dan 5%, kwam met de
auto naar het evenement. Er ontstonden dan ook geen files richting Zandvoort. In de omliggende
gemeenten bleef de gebruikelijke overlast, vergeleken met zonnige stranddagen, achterwege.

De uitgifte van de doorlaatbewijzen in Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem verliep niet goed. Hierdoor ontstond er in de weken voorafgaand aan de Formule 1 veel onrust onder bewoners en ondernemers.


AANBEVELINGEN VOOR KOMENDE EDITIES
De evaluatie bevat ook aanbevelingen die tot stand zijn gekomen met behulp van alle samenwerkingspartners, overheden, veiligheidsdiensten en organistoren die betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering. De belangrijkste aanbevelingen voor komende edities zijn:

Verbinding tussen circuit en side events in Zandvoort verbeteren De verbinding tussen het circuit en de side events in het centrum en langs de boulevard kan beter. De looproutes in het dorp waren er vooral op gericht om de bezoekers snel en veilig van en naar het circuit te krijgen. Door deze anders in te richten kan een bezoek aan het dorp aantrekkelijker en makkelijker worden gemaakt.

Ook is een betere spreiding van de bezoekers over Zandvoort van belang. Aan de zuidkant van de boulevard was het zeer rustig. Zandvoort Beyond wordt gevraagd een variant uit te werken met als uitgangspunt een zo optimaal mogelijk programma. Hierin moet zoveel mogelijk ruimte voor de lokale ondernemers zijn en een daarnaast bijdragen aan de spreiding van het publiek.

Flexibiliteit in de planvorming in verband met corona-ontwikkelingen
Gezien de actuele corona-ontwikkelingen en onzekerheid over coronarichtlijnen voor evenementen moet er ook in 2022 rekening worden gehouden met de noodzakelijke flexibiliteit bij de gemeente en partners. De organisatoren van de Dutch Grand Prix en Zandvoort Beyond moeten in een vroeg stadium bij de gemeente inzichtelijk maken met welk scenario zij rekening houden en daaraan vasthouden.

Eerder starten met de uitgifte van doorlaatbewijzen en de voorbereiding daarvan Het gebruik van doorlaatbewijzen blijft het belangrijkste instrument om overlast voor bewoners zo beperkt mogelijk te houden. Wel moeten er op basis van de ervaringen van 2021 aanpassingen plaatsvinden. Denk hierbij aan de hoeveelheid verschillende doorlaatbewijzen en bijvoorbeeld het tijdstip van uitgifte manier van uitgifte. Tijdens het evenement waren uiteindelijk veel meer doorlaatbewijzen in omloop dan waarop was gerekend. Een deel hiervan is, illegaal, in bezit gekomen van taxi’s van buiten Zandvoort. Dit leidde tot teveel verkeersbewegingen bij het circuit. Hierdoor was extra handhavingsinzet met verkeersregelaars en politie nodig.

Toezicht en handhaving en samenwerking tussen partijen optimaliseren
Tijdens het evenement zijn er zowel op en in de omgeving van het circuit, in het duingebied, op het water, in de lucht en rondom het station verschillende partijen die actief toezicht houden en handhaven. Deze partijen zijn blij met de samenwerking en zien tegelijkertijd mogelijkheden om deze verder te verbeteren door een duidelijkere verdeling van verantwoordelijkheden en eenduidige coördinatie en goede onderlinge communicatie.

Betere publiekscommunicatie en meer richten op de behoefte van doelgroepen
De informatie over de bereikbaarheid van Zandvoort en het parkeren is veelomvattend. Bewoners, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden moeten tijdig de voor hen relevante informatie krijgen. Er kan meer communicatie specifiek voor een bepaalde wijk, straat en/of gebied binnen Zandvoort worden gemaakt. Dit geldt niet alleen voor Zandvoort, maar ook voor buurgemeenten. Aan hen wordt gevraagd om eerder en actiever te communiceren, zodat ook deze inwoners beter op de hoogte zijn van de komst van de F1 en de mogelijke gevolgen hiervan in bepaalde wijken en gebieden.