ZANDVOORT - In de komende commissievergadering van 10 juni word de voorjaarsnota besproken. In deze nota wordt een voorschot genomen op de ontwikkelingen voor komend jaar.

Er is geen belastingverhoging voor 2022 nodig. Dit ondanks de extra druk op de financiën van de gemeentebegroting als gevolg van stijgende kosten in Jeugdzorg en WMO, de extra inzet op veiligheid en toenemende taken die de gemeente dient uit te voeren.

Daarnaast werken we samen met organisaties, inwoners en ondernemers voortvarend aan het invulling geven aan coronaherstelfonds. Hiervoor zijn extra middelen vrijgemaakt.

In de voorjaarsnota wordt ook extra geld vrijgemaakt voor o.a. aanpak iepenziekte, meer handhaving op drukke dagen, maar ook verbetering van de dienstverlening en bijvoorbeeld de nodige upgrading van onze website.
Naast verdere uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid zullen projecten als woningbouw Mariaschool voor jongeren, renovatie Gebouw De krocht, extra voorzieningen in Blauwe Tram en andere uitgevoerd worden.
Door behoedzaam financieel beleid en het in de hand houden van de organisatiekosten beschikt Zandvoort over voldoende reserves om dit mogelijk te maken.

Wel ligt er voor de komende jaren een opgave om de teruggang in inkomsten vanuit de Rijksoverheid (zoals de korting Gemeentefonds) op te vangen. Hierover is in de voorjaarsnota al de richting aangeven om dit te bewerkstelliggen.
Daarnaast is de gemeente Zandvoort met provincie en rijk in gesprek over extra vergoedingen voor extra overgedragen taken.
Wethouder van financiën Gert-Jan Bluijs heeft er vertrouwen in dat de gemeente ook voor de komende nieuwe raadsperiode een solide financiële positie kan achterlaten met ruimte voor de ambities van Zandvoort.