ZANDVOORT - Het college van burgemeester en wethouders presenteert vandaag de eerste begroting in de nieuwe raadsperiode. Er wordt werk gemaakt van de ambities binnen de financiële mogelijkheden. Ook is er aandacht voor de verbetering van de bestuurscultuur. Zandvoort is financieel gezond en de financiële positie van de gemeente Zandvoort is stabiel.


Dat blijkt uit de programmabegroting 2023-2027 die door het college van Zandvoort deze week is vastgesteld. De begroting voor 2023 is sluitend.

Wethouder financiën Gert Jan Bluijs: “De komende drie jaar heeft Zandvoort een begrotingsoverschot. Dit hebben we hard nodig om invulling te geven aan onze vele ambities.“

Vanaf 2026 ontstaat er een gat in de begroting als gevolg van een lagere algemene uitkering door de rijksoverheid. Gert Jan Bluijs: “We zijn in afwachting van de plannen van het rijk om dit te repareren. De verwachting is dat we pas in 2025 echt weten welke methodiek hiervoor vanaf 2026 gehanteerd gaat worden. In het licht van de vele ontwikkelingen zoals inflatie, schaarste, maar ook onze eigen ambities, moeten we daarom de vinger extra aan de pols houden. Onze gezonde financiële positie is het resultaat van behoedzaam manoeuvreren in de afgelopen jaren. Met deze voorzichtigheid zullen we blijven doorgaan.”

Door de begroting vast te stellen, bepaalt de gemeenteraad wat de gemeente Zandvoort in de komende jaren wil bereiken, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat dat mag kosten.

De gemeenteraad bespreekt de begroting als eerste in een extra commissievergadering op woensdag 26 oktober 2022. Op woensdag 9 november is er een extra gemeenteraadsvergadering over de begroting.

Onderstaand een korte samenvatting. De volledige begroting en bijbehorende stukken is hier online te bij de B&W-besluiten vinden.

Ambities en dilemma’s voor Zandvoort

Deze begroting geeft een eerste invulling aan de uitvoering van het coalitieprogramma 2022-2026 “Voor Zandvoort”. Hiermee zijn ook een aantal voorstellen meegenomen die al bij de Voorjaarsnota waren aangekondigd en nu worden ingevuld. Ook is een aantal posten uit het coalitieakkoord als eerste begrotingswijziging aanvullend opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn het IJslands preventiemodel, de start van de gebiedsontwikkeling circuitgebied en de Noordboulevard. Ook wordt er ingezet op handhaving en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Het coalitieprogramma is ambitieus en gedurfd. Dit vraag om een scherpe analyse, goede prioritering en realistische ramingen. Een volledige financiële vertaling van het coalitieakkoord ligt er dan ook nog niet. Dit wordt in de komende tijd verder uitgewerkt. Hierbij komt een aantal dilemma’s naar voren, waarover het college graag in aanloop naar de Voorjaarsnota met de gemeenteraad in gesprek gaat.

In de begroting geeft het college ook aan hoe zij het coalitieakkoord vertaalt voor haar eigen handelen. Het college heeft de overtuiging dat ze blijvend moeten werken aan een verbetering van de bestuurscultuur. Zij wil hier samen met de raad en de ambtelijke organisatie invulling aan geven. De kernwaarden daarbij zijn: Respect, vertrouwen, constructief en open.

Toelichting op de ambities uit het collegeprogramma

Woningbouw

Binnen de grenzen van het dorp wordt gezocht naar de plekken waar extra gebouwd kan worden. Er zullen daarnaast zoveel mogelijk woningen worden gerealiseerd op het Badhuisplein, in het Entreegebied, op het Curiedexterrein, in de voormalige Mariaschool en op het Watertorenplein.

Met woningbouwcorporaties wordt onderzocht hoe wijken kunnen worden vernieuwd. Ook worden de plannen voor de herontwikkeling van de gemeentelijke gebouwen achter het monumentale raadhuis uitgewerkt.

Parkeren en bereikbaarheid

Zandvoort moet in alle seizoenen goed bereikbaar zijn, zowel per auto, bus of trein, maar ook op de fiets of te voet. Belangrijke onderwerpen zijn daarbij veiligheid, parkeren en doorstroming. Het aantal openbare parkeerplaatsen in Zandvoort blijft tenminste gelijk aan het aantal in 2022. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om parkeerdekken op bestaande bovengrondse parkeerlocaties te maken. Het is verder de ambitie dat het voormalig zanddepot bij het circuitterrein parkeerlocatie P-Noord wordt.

Strand, centrum en de woonwijken

De uitstraling van het dorp wordt opgeknapt door het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de inwoners. Hun suggesties en ideeën worden gebruikt bij de opzet van projecten. Door verrommeling tegen te gaan zorgen we voor een schoon en aantrekkelijk strand. Met daarnaast meer speelmogelijkheden voor de jeugd en de beleving van een veilig gevoel voor iedereen, ontstaat het smaakvolle straatbeeld dat bij de ambities van Zandvoort past.

Toerisme, economie, evenementen, sport en cultuur

Het vliegwieleffect van de terugkeer van de Formule 1 biedt volop kansen voor het merk ‘Zandvoort’. Met het actualiseren van de toeristische visie, de actie-agenda en het vernieuwen van de visie op verblijfsaccommodaties, wordt Zandvoort 365 dagen per jaar nog aantrekkelijker voor bezoekers.

Sociaal domein

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de (digitale) samenleving. Jongeren worden betrokken bij het maken van het jongerenbeleid. Initiatieven die zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen worden omarmd. Door te werken aan een zogenoemde inclusie-agenda wordt niemand in Zandvoort buitengesloten.

Duurzaamheid

Als kleine gemeente gaan we niet pionieren op het gebied van energie, maar wel besparen. Via het verminderen van afval, hergebruik via de circulaire hotspot en een kringloopwinkel en het openstellen van een milieuplein worden stappen gezet om de leefbaarheid te verbeteren.

Openbare orde, veiligheid en handhaving

Door goed overleg en samenwerking met handhaving, politie en hulpdiensten wordt een veilige sfeer bevorderd. Daarbij is ook een rol weggelegd voor verenigingen, horeca, evenementenorganisaties en strandpachters. In Zandvoort is geen ruimte voor ondermijning.

Dienstverlening en participatie

Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels verbeteren we de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Het streven is bovendien zo min mogelijk gebruik te maken van regels en vergunningen. Het bestuur en gemeentelijke organisatie is meer zichtbaar en beter bereikbaar voor inwoners en ondernemers. Bovendien is het bestuur open en transparant.

Projectontwikkelingen

Voor het vergroten van het aantal woningen en het stimuleren van bedrijvigheid springt een aantal grote projecten in het oog. Voor de uitvoering van de projecten is de ‘Omgevingsvisie Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk’ het uitgangspunt, waarmee de uitstraling van Zandvoort verbetert.

Ambtelijke fusie Zandvoort-Haarlem

Met een ambtelijk kernteam Zandvoort worden de kansen van de ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem beter benut. In dit team wordt gewerkt aan specifiek Zandvoortse onderwerpen.

Financiën

Het is belangrijk dat de gemeente helder en transparant uitlegt waar het geld aan is uitgegeven. Het ambitieniveau wordt afgestemd op de financiële situatie. Een gezonde reservepositie en goede weerstandsratio om onvoorziene omstandigheden op te vangen is een belangrijk uitgangspunt is. De lasten voor inwoners en ondernemers blijven zo laag mogelijk.

Zandvoort is niet vergelijkbaar met een willekeurige gemeente van 17.000 inwoners. Wij zijn een bruisende badplaats met op warme dagen rond de 100.000 bezoekers. Daarnaast hebben we een overvolle evenementenkalender en heel veel voorzieningen die een vergelijkbare kleine gemeente niet heeft.

Om de stijgende beheerskosten te kunnen betalen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een vermakelijkheidsbelasting of een vermakelijkhedenretributie in te voeren. Op die manier komen de stijgende kosten voor toerisme en evenementen niet bij de inwoners te liggen.