ZANDVOORT - Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. De gemeente werkt aan een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid. Vooruitlopend hierop zet de gemeente voor de start van het zomerseizoen 2021 een aantal maatregelen in om de parkeersituatie voor inwoners van Zandvoort te optimaliseren.


Wethouder Ellen Verheij: “We willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Diverse knelpunten op het gebied van parkeren worden daarom voor deze zomer aangepakt met een aantal maatregelen.

Een van de maatregelen is een tijdelijke parkeerregeling in de wijken Park Duijnwijk, Oud Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) van 1 juni tot en met 30 september 2021. Ook wordt het parkeerbeleid voor toeristen verduidelijkt door borden in meerdere talen te plaatsen. Zo wordt voorkomen dat toeristen fout parkeren”.

Verdere maatregelen zijn het optimaliseren van de online informatie door onder meer een duidelijk digitale overzichtskaart met parkeerlocaties. Ook wil de gemeente samen met NS en Zandvoort Marketing promoten dat verblijfstoeristen en dagtoeristen met de trein naar Zandvoort komen. En in regionaal verband wordt gewerkt aan het op orde houden en verbeteren van de fietsbereikbaarheid.

Kaders parkeerbeleid en mobiliteitsopgaven
In september 2020 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de kaders en de uitgangspunten voor parkeren en mobiliteit verder uit te werken in een plan van aanpak. De ambities uit het Raadsprogramma 2018 – 2022 en de afspraken in het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’ dienen als basis voor een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Binnen deze kaders en uitgangspunten is gekeken met welke maatregelen de problematiek voor inwoners op korte termijn kan worden opgelost zonder de samenhang met de maatregelen voor de langere termijn te verliezen.

Een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid in heel Zandvoort is het uitgangspunt. De komende tijd wordt dit uitgewerkt. Dit betekent bijvoorbeeld werken aan beleidsregels voor parkeervergunningen, de hoogte van parkeertarieven, de indeling in vergunninggebieden en de reguleringstijden.

Ook gaan we de haalbaarheid van een parkeergarage of een gedeeltelijk parkeerdek op parkeerterrein De Zuid onderzoeken. Op die manier willen we de overlast in woonwijken verder terugdringen terwijl we blijven voldoen aan de vraag naar parkeerruimte in Zandvoort.

De kaders en uitgangspunten voor mobiliteit worden uitgewerkt tot een visie op de routering en geleiding van automobilisten, fietsers en voetgangers. Een duidelijke structuur draagt bij aan het voorkomen van zoekverkeer en aan een verkeersveilige omgeving. Het geeft inzicht welke knelpunten moeten worden opgelost, denk aan een ontbrekende voetgangersoversteek, een te smal fietspad of ontbrekende routeborden.

Vervolgstappen
De gemeenteraad bespreekt in maart het plan van aanpak, met daarin onder meer de maatregelen voor de korte termijn. Parallel aan de maatregelen voor de korte termijn worden de kaders en uitgangspunten voor mobiliteit en parkeren dit jaar verder uitgewerkt. Daarbij zullen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd worden om mee te denken en input te geven. Dit moet uiteindelijk resulteren in een nieuw beleid.