ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort zet zich in voor het verbeteren van de parkeersituatie en de bereikbaarheid van Zandvoort en de regio. Naast doorstroming en woon- en werkverkeer is parkeren een belangrijk punt van aandacht. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor zowel voetganger, fietser als automobilist en dat parkeerknelpunten opgepakt worden, waarbij het parkeerbeleid wel gastvrij blijft.

Zandvoort heeft grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Door onder meer de toename van het aantal woningen in de regio en de groei van toerisme en recreatie neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. De doorstroming van het autoverkeer is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook zijn er diverse knelpunten op het gebied van parkeren waaronder de druk op parkeerplekken tijdens drukke dagen, vooral in de wijken waar geen parkeerregime geldt. De ambities uit het Raadsprogramma 2018 – 2022 en de afspraken in het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’ dienen als basis voor een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid. Het koersdocument Mobiliteit en de kadernota parkeerbeleid 2020-2030 geven de kaders en de visie voor dit nieuwe beleid.

Kaders parkeerbeleid
Voorafgaand aan het opstellen van de kadernota Parkeerbeleid heeft een uitvoerige inventarisatie plaatsgevonden en zijn meerdere parkeeronderzoeken uitgevoerd. Knelpunten zijn beperkte parkeergelegenheid tijdens drukke dagen, maar ook beperkte capaciteit van de toegangswegen. Ook is er veel onduidelijkheid over de geldende parkeerregels en is er veel verontwaardiging over de hotelvergunning. De kadernota Parkeerbeleid geeft een visie op mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Zo wordt er gekeken naar meer parkeervoorzieningen aan de randen van Zandvoort, gereguleerd parkeren in de woonwijken, parkeren op plekken voor de juiste doelgroep, digitalisering van parkeren en een parkeervergunning voor alle huishoudens van Zandvoort.

Mobiliteitsopgaven
Het Koersdocument Mobiliteit is het richtinggevende kader voor de ontwikkeling van de mobiliteit van Zandvoort op korte en lange termijn. Hiervoor is een brede inventarisatie gedaan om de wensen en knelpunten op te halen bij de inwoners en stakeholders van Zandvoort. Alle reacties zijn meegenomen en bieden hiermee de basis voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Het document onderscheidt vier opgaven. De eerste opgave bestaat uit het optimaliseren van alle vervoerswijzen om de huidige knelpunten en de toekomstige groei op te vangen. De tweede opgave is om sturende keuzes te maken over de locatie waar parkeren is toegestaan en voor wie. De derde opgave is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de woonwijken en de kern van Zandvoort en de vierde opgave is het verbeteren de leefbaarheid in de woonwijken.

Vervolgstappen
Beide documenten worden in september besproken in de gemeenteraad. Op basis van de keuzes zal worden gewerkt aan nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid waarbij bewoners en bedrijven gevraagd worden om mee te denken en input te geven. Dit moet uiteindelijk resulteren een nieuw beleid. Parallel aan het vaststellen van het parkeerbeleid wordt de parkeerverordening aangepast en wordt gekeken naar quick wins, waaronder de hotelparkeervergunning.