REGIO - Eind maart 2017 starten Zandvoort en de overige gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om de woonsituatie, woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om regionaal meer inzicht te krijgen, waardoor beter bepaald kan worden wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Doel is ook om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Eind 2017 worden de uitkomsten verwacht.

Wethouder Gert-Jan Bluijs: “Het onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de woonwensen van alle Zandvoorters, zodat zij ook in de toekomst prettig kunnen wonen in de gemeente Zandvoort”.

32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam

Het regionaal woonwensenonderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De gemeente Zandvoort is onderdeel van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Sinds eind augustus 2016 maakt de regio, in het kader van de Woningwet, officieel onderdeel uit van de woningmarktregio MRA. Vanwege onderlinge verhuisstromen binnen de MRA sluit Zandvoort net als de directe regiogemeenten aan bij dit woonwensenonderzoek. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: alle 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Bijzonder is ook dat Zandvoort en de meeste van de regiogemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond er voor kiezen zelfs op wijkniveau het onderzoek uit te voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door extra subsidiëring vanuit het woonfonds van de provincie Noord-Holland. Bovenregionaal, regionaal en per gemeente ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, verhuiswensen- en bewegingen van inwoners.

Brief met enquête

De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef worden huishoudens geselecteerd en ontvangen binnenkort een brief met de vragenlijst van de gemeente Zandvoort. Deze vragenlijst kan ook op internet worden ingevuld. Naast de woonwensen hebben de vragen onder meer betrekking op de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, de huishouden situatie en de woonlasten. De resultaten worden anoniem verwerkt. Wie meedoet aan de enquête maakt kans op een IPad air 2.