ZANDVOORT - Gemeente Zandvoort werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het centrum. Ter voorbereiding van dit bestemmingsplan wordt geïnventariseerd welk gebruik van panden en welke bebouwing in het plangebied aanwezig is. Omgevingsdienst IJmond voert deze inventarisatie uit voor de gemeente in de periode van 17 april tot en met 4 mei.

De omgevingsdienst IJmond zal steekproefsgewijs bij sommige adressen op het perceel komen om zaken in te meten en te fotograferen. De adressen die het betreft hebben hier een brief over gekregen.

Aan de hand van de inventarisatie wordt de inpasbaarheid van het gebruik en de bebouwing in het nieuwe bestemmingsplan beoordeeld. Hierna zal de gemeente toewerken naar terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan.