ZANDVOORT - De 9 colleges van burgemeester en wethouders in de regio Kennemerland zijn het dinsdag 28 maart 2023 eens geworden over het concept Regionaal plan opvang asielzoekers. Het plan beschrijft 14 mogelijke locaties om in totaal 2108 asielzoekers op te vangen. Dat is de opgave voor de regio.

Het plan is in concept gedeeld met de provincie. Uit een lijst van meerdere locaties, is het overloopterrein van parkeerterrein De Zuid als mogelijke locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum naar voren gekomen. De reden hiervoor is dat het voldoet aan de eisen die wij als gemeente hiervoor stellen. Zo hebben wij specifiek gezocht naar een locatie aan de rand van het dorp, in een sterke wijk, die langdurig beschikbaar zal blijven.

Er wordt nog onderzocht wat allemaal nodig is om daadwerkelijk op deze locatie een asielzoekerscentrum te realiseren. Zo wordt er gekeken naar technische oplossingen die ervoor moeten zorgen dat er geen parkeerplekken verdwijnen.

Omwonenden hebben vandaag een brief gehad met informatie. In mei 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de mogelijke locatie.

Als alle raden van de regio Kennemerland instemmen is het Regionaal plan opvang asielzoekers definitief en kan het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) de locatie ontwikkelen tot asielzoekerscentra (AZC’s).

De aanleiding

Alle gemeenten in Nederland krijgen mogelijk een wettelijke taakstelling om asielzoekers permanent op te vangen. Dit staat beschreven in het concept van de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, kortweg de spreidingswet. Deze wet omvat ook dat het Rijk locaties aan kan wijzen voor de komst van een AZC als gemeenten dat niet zelf doen.

Aanleiding voor de wet is onvoldoende doorstroom in de asielketen wat in het voorjaar van 2022 een opvangcrisis tot gevolg had.

Hoewel de wet nog in de maak is, hebben de colleges in Kennemerland besloten verantwoordelijkheid te nemen en regie te houden door het voorbereidende werk op te pakken en voor 1 april 2023 een regionaal plan in concept aan de provincie aan te bieden.