ZANDVOORT - Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) actualiseert de omgevingsvergunning milieu van Circuit Zandvoort. Geïnteresseerden kunnen het ontwerpbesluit van deze vergunning nu inzien.


Vernieuwing nodig

De huidige vergunning dateert uit 1997. Sinds die tijd zijn er verschillende wijzigingen aangevraagd en aangebracht in de vergunning. Door alle wijzigingen waren de regels waaraan het Circuit zich moest houden onoverzichtelijk geworden. In deze vernieuwde vergunning is feitelijk niet heel veel gewijzigd. De voorschriften uit de oude vergunningen zijn samengebracht in een nieuwe vergunning. Zo is er een eenduidiger voorschriftenpakket tot stand gekomen. Er staan duidelijkere regels in over het meten en beoordelen van geluid en bijvoorbeeld hoe er moet worden omgegaan met gevaarlijke stoffen. De regels zijn nu beter en gemakkelijker te controleren door toezichthouders en begrijpelijker voor het Circuit en omgeving. De vergunning blijft gelden wanneer de Omgevingswet inwerking treedt op 1 januari 2024.

Zienswijzen indienen mogelijk

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 1 december 2023, voor de duur van 6 weken ter inzage bij ODIJmond. Dus tot en met 11 januari 2024. Iedereen kan een zienswijze indienen op dit ontwerpbesluit. ODIJmond bekijkt en beoordeelt elke zienswijze. Een zienswijze is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de voorlopige beslissing. Er kan besloten worden dat de zienswijze in de vergunning wordt verwerkt of de zienswijze wordt beargumenteerd afgewezen. Op basis van de ingediende zienswijzen bestudeert ODIJmond nog eens goed de inhoud van de geactualiseerde omgevingsvergunning.

Definitief besluit nning

Na deze 6 weken komt het definitieve besluit weer ter inzage. Daarna volgt nogmaals een periode van 6 weken waarin belanghebbenden nog beroep kunnen aantekenen op het definitieve besluit.

Hetontwerpbesluit van de Omgevingsvergunning Milieu van Circuit Zandvoort is te vinden op de website van Omgevingsdienst IJmond onder ‘Bekendmakingen’.