ZANDVOORT - Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben aan het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) een mogelijke voorkeurslocatie voor de opvang van 65 asielzoekers opgegeven.
Het betreft het achterste gedeelte van het overloopgebied van parkeerplaats P-Zuid.


Uit een lijst van meerdere locaties, is deze als mogelijke locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum naar voren gekomen. De reden hiervoor is dat het voldoet aan de eisen die de gemeente hiervoor gesteld heeft. Zo is specifiek gezocht naar een locatie aan de rand van het dorp.

Er wordt nog onderzocht wat allemaal nodig is om daadwerkelijk op deze locatie een asielzoekerscentrum te realiseren. Zo wordt er gekeken naar technische oplossingen die ervoor moeten zorgen dat er geen parkeerplekken verdwijnen.

Het besluit of deze locatie echt geschikt is, wordt in de gemeenteraad genomen. Zij praten hierover in mei 2023. Als zij met deze locatie akkoord gaan, wordt deze definitief doorgegeven aan COA. Het is vervolgens aan het COA om een haalbaarheidsonderzoek voor deze locatie uit te voeren voor het realiseren van een asielzoekerscentrum.

Omwonenden in Zandvoort Zuid ontvangen vandaag een bewonersbrief. Op donderdagavond 20 april zal er een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd worden.

Regionale aanpak

De negen colleges van burgemeester en wethouders in de regio Kennemerland zijn het dinsdag 28 maart eens geworden over het concept Regionaal plan opvang asielzoekers. Het plan beschrijft 17 mogelijke locaties om in totaal 2108 asielzoekers op te vangen. Dat is de taakstelling die het Rijk de regio gaf.

Achtergrond

Alle gemeenten in Nederland krijgen een wettelijke taakstelling om asielzoekers permanent op te vangen. Dit staat beschreven in het concept van de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ – kortweg de spreidingswet. Deze wet omvat ook dat het Rijk locaties aan kan wijzen voor de komst van een AZC als gemeenten dat niet zelf doen.
Aanleiding voor de wet is onvoldoende doorstroom in de asielketen wat in het voorjaar van 2022 een opvangcrisis tot gevolg had.

Hoewel de wet nog in de maak is, hebben de colleges in Kennemerland besloten zelf regie te houden door het voorbereidende werk op te pakken en voor 1 april een regionaal plan in concept aan de provincie aan te bieden.

Niet alle locaties kunnen in 2023 worden ontwikkeld tot AZC. De regio Kennemerland neemt haar verantwoordelijkheid en zal, totdat er voldoende permanente locaties zijn, ook werken met tijdelijke locaties. Het uitgangspunt is dat bewoners van tijdelijke locaties doorstromen naar de permanente locaties. In 2024 hopen de negen gemeenten in de regio de totale opgave te hebben gerealiseerd.