ZANDVOORT - Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord is in werking getreden. Voordat er vergunning kan worden verleend om te starten met bouwen, moet door het college van burgemeester en wethouders een uitwerkingsplan worden vastgesteld.

Bekijk het ontwerpuitwerkingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0473.BpBedrijvent-VA01.

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder is te raadplegen via www.odijmond.nl. Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben voor de uitwerking van het plan een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

Zienswijzen indienen?

Naar aanleiding van het ontwerpuitwerkingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging door iedereen schriftelijk of mondeling worden gereageerd. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te worden bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer P.F. Schreiber of de heer E-J. Kok van de afdeling Omgevingsbeleid, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer 14023

Ook op het ontwerpbesluit hogere waarden kan gedurende de termijn van de tervisielegging schriftelijk of mondeling worden gereageerd. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan bedrijventerrein te Zandvoort". Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Vervolgprocedure

Na de verwerking van de zienswijzen wordt het uitwerkingsplan formeel aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgelegd. Na al dan niet gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan door het college, kunnen belanghebbenden gedurende zes weken tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan beroep instellen bij de Raad van State.