ZANDVOORT - Voor het plangebied “Bedrijventerrein Nieuw Noord” wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In dit bericht informeren wij u over de inhoud van het bestemmingsplan en over de mogelijkheden om uw zienswijzen op dit plan kenbaar te maken. Bekijk de officiële publicatietekst van de gemeente Zandvoort en de bijbehorende publicatie van de milieudienst IJmond, zoals die in de Zandvoortse courant van donderdag 1 juni zijn verschenen.

Gebied

Het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Haarlem-Zandvoort aan de zuidkant, de / Linnaeusstraat / Noorderduinweg aan de westkant, de Kochstraat en Kamerlingh Onnesstraat aan de noordkant en de Wattstraat aan de oostkant.

Inhoud bestemmingsplan

Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord” is het resultaat van de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord” zoals door het college van burgemeester en wethouders, bij besluit van 21 februari 2017, is vastgesteld in de "Nota van beantwoording Vooroverleg en Inspraak naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord". De plandocumenten zijn overigens redactioneel geactualiseerd en aangevuld naar aanleiding van nieuwe centrale-, provinciale- en regionale regelgeving en beleid.

·                     Voor het deelgebied 1A (Linnaeusstraat / Noorderduinweg / Flemingstraat / Curiestraat / Kamerlingh Onnesstraat) geeft het bestemmingsplan een regeling waardoor de bestaande bedrijven kunnen worden voortgezet, tot het moment dat het gebied, al dan niet gefaseerd, wordt getransformeerd in woningbouw. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om deze transformatie mogelijk te maken.

·                       In deelgebied 1B (Curiestraat / Kochstraat / Kamerlingh Onnestraat) kunnen de bestaande bedrijven worden voortgezet. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in functiemenging: bedrijven en wonen, waarbij wonen op de verdieping wordt toegelaten.

·                     Voor het deelgebied 2 (AWZI, voormalige rioolwaterzuivering) geeft het bestemmingsplan een regeling waarbij, na al dan niet gefaseerd uitwerking, een gemengd gebied (wonen en bedrijven) ontstaat. Hierbij wordt wonen toegelaten op de kop van het terrein aan de westzijde..

·                     Deelgebied 3 (ten zuiden van de Kamerlingh Onnesstraat van de Max Planckstraat tot en met de Wattstraat) omvat drie kleinere ruimtelijke eenheden. De bedrijven aan de Max Planckstraat en de gemeentelijke remise; woningen aan de Voltastraat; en de bedrijven tussen de Voltastraat en Wattstraat, worden als zodanig opnieuw bestemd.

Ontwerpbesluit hogere (grens) waarde

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om zonder verdere planuitwerking of planwijziging in de deelgebied 1B en deelgebied 3 (bedrijfs-)woningen te bouwen. De geluidsbelasting vanwege de Kamerlingh Onnesstraat op de gevels van deze (bedrijfs-)woningen aan de Kamerling Onnesstraat 15, 19, 23 en 40 ligt tussen de 53 en 55 dB, inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Het toepassen van Steen Mastiek Asfalt (SMA) is mogelijk. De geluidbelasting kan met + 3 dB worden verlaagd. Ook na maatregelen blijft de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai die 48 dBA bedraagt.

Bij een hogere geluidsbelasting is het in een binnenstedelijke situatie mogelijk tot en met 63 dB een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder vast te stellen.

Door het nemen van een besluit Hogere Grens Waarde is het mogelijk om aan de wettelijke eisen ter zake geluid te voldoen. Dit besluit is gemandateerd aan de Omgevingsdienst IJmond. Overwegende dat het hier gaat om woningen in een gemengd gebied grenzend aan een bedrijfsterrein is het verantwoord om een Hogere Grens Waarde vast te stellen.

Ter inzage

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels. U kunt het plan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en het bijbehorende rapport Hogere waarden berekening bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord Zandvoort van de Omgevingsdienst IJmond.

Zienswijzen indienen?

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzagelegging door een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer P.F. Schreiber of de heer E-J. Kok van de afdeling Ontwikkeling en Beheer / Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer 14023

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit hogere waarden kunnen gedurende de termijn van de tervisielegging belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan bedrijventerrein te Zandvoort". Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Vervolgprocedure

Na de verwerking van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan formeel aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Na al dan niet gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kunnen belanghebbenden gedurende zes weken tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Raad van State.