ZANDVOORT - De provincie Noord-Holland, de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal en Waternet hebben besloten geen fietspad aan te leggen van ingang De Oase naar de Zandvoortselaan door de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Er is geen hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank, die eind vorig jaar het bezwaar van de stichting Natuurbelang AWD gegrond verklaarde. Omdat de wens voor een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Haarlemmermeer en de kust bij Zandvoort blijft bestaan, zullen de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort met hun collega’s in Haarlemmermeer en Heemstede bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn.

Jaap Bond, gedeputeerde voor zowel Flora & Fauna als Recreatie & Toerisme: “Wij hebben in de plannen voor dit fietspad steeds zorgvuldig alle belangen gewogen en zijn er oprecht van overtuigd dat de aanleg van het fietspad geen significant effect heeft op de natuurwaarden in het gebied. De rechter ziet dat anders, daar leggen we ons bij neer. Het is erg jammer dat het project na vele jaren voorbereiding niet door kan gaan.”

De provincie Noord-Holland was van plan om, in samenwerking met Waternet en de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort, een recreatief fietspad aan te leggen door de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft beroep ingesteld tegen de daarvoor afgegeven omgevingsvergunning. Een fietspad op de geplande route zou de natuur in het duingebied verstoren, waaronder bijvoorbeeld de zandhagedis en specifieke vegetatietypen zoals grijs duin en droog duinbos. Op 5 december 2016 heeft de Rechtbank Haarlem het bezwaar gegrond verklaard.

In de regio blijft de wens bestaan voor een goede en aantrekkelijke fietsverbinding tussen Haarlemmermeer en de kust van Zandvoort. De gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmermeer en Heemstede gaan nu met elkaar bekijken welke alternatieven er zijn voor een dergelijke verbinding. Daarbij wordt de focus nu in eerste instantie gelegd op het traject Haarlemmermeer-Heemstede.