ZANDVOORT - De huurovereenkomsten met recreanten van camping Sandevoerde in Zandvoort zijn niet rechtsgeldig opgezegd door de exploitant. De standplaatsen hoeven daarom ook niet ontruimd te worden. Dat volgt uit een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland. De exploitant van de camping, Kennemer Park, wilde de huur van 120 recreanten met stacaravans beëindigen voor de bouw van 250 (luxe) vakantiechalets.


Huuropzeggingen

In november 2021 heeft Kennemer Park de huur van de recreanten opgezegd per maart 2023. De recreanten waren het hier niet mee eens. Zij stelden dat de opzegging niet voldeed aan de huurvoorwaarden die tussen hen en Kennemer Park gelden. Daarom heeft Kennemer Park de zaak voorgelegd aan de kantonrechter.

Terwijl de procedure bij de kantonrechter liep, heeft Kennemer Park in oktober 2022 de recreanten opnieuw een opzeggingsbrief gestuurd per maart 2024. Bij die brief is een uitgebreid memo van het plan dat Kennemer Park wil ontwikkelen gevoegd met onder andere plattegronden van de nieuwe situatie, technische tekeningen van de te bouwen chalets en een rapport stikstofdepositie. Ook geeft Kennemer Park aan dat voor de herstructurering geen vergunning nodig zal zijn, mede omdat de werkzaamheden niet diep in de grond zullen plaatsvinden. Het park wil de staanplaatsen mogen ontruimen als de recreanten niet vertrekken.

De recreanten vinden dat zowel de eerste als de tweede huuropzegging niet rechtsgeldig is. Ze stellen onder meer dat voor de herstructureringsplannen wel vergunningen nodig zijn.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat Kennemer Park alleen de huurovereenkomst kan opzeggen als er een concreet en uitvoerbaar plan voor herstructurering ligt. Dat houdt onder meer in dat een eventueel benodigde vergunning is verleend of op redelijke termijn te verwachten is. De kantonrechter oordeelt dat ten tijde van de eerste huuropzegging in november 2021, er alleen een schetsmatige visualisering van het gewenste plan bestond, zonder bouwkundige en technische uitwerking. Het plan was niet concreet en de huur mocht daarom niet worden opgezegd.

Bij de tweede huuropzegging in oktober 2022 is een uitvoerig memo met bijlagen gevoegd. Daarmee is voldaan aan het vereiste van een concreet plan. Maar de kantonrechter oordeelt dat ten tijde van de huuropzegging, niet kan worden gezegd dat het plan uitvoerbaar is. Dit omdat er op dit moment niet vanuit kan worden gegaan dat de plannen vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd zoals Kennemer Park stelt. Kennemer Park heeft geen verklaring van het bevoegd gezag overgelegd waaruit blijkt dat er geen vergunningen nodig zijn. Dit had wel voor de hand gelegen.

Vergunningen

Ook hebben recreanten gemotiveerd betoogd dat (vermoedelijk) wel vergunningen nodig zijn, oordeelt de kantonrechter. Volgens hen is het onwaarschijnlijk dat het park 250 chalets kan plaatsen en aansluiten op de water- en elektriciteitsleidingen zonder werkzaamheden te verrichten dieper dan 80 centimeter onder de grond. Bovendien ligt het park naast een Natura-2000 gebied. Dat betekent volgens de recreanten dat een flora- en faunaontheffing nodig is, waarvoor Kennemer Park een ecologisch werkprotocol moet aanleveren. Dat protocol is er niet. Uit uitlatingen van de gemeente en Omgevingsdienst die de recreanten hebben overgelegd, bleek eveneens dat de gemeente er niet van overtuigd is dat het plan vergunningvrij kan worden uitgevoerd.

Alles overwegende oordeelt de kantonrechter dat de huurovereenkomsten met de recreanten niet rechtsgeldig zijn opgezegd. De staanplaatsen van de recreanten mogen daarom niet worden ontruimd.